Vai trò của các công ty xuyên quốc gia trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

Title: Vai trò của các công ty xuyên quốc gia trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam
Other Titles: The role of transnational companies in the process of industrialization and modernization in Viet Nam.
Authors: Vũ, Thị Hằng
Keywords: Kinh tế;Công ty xuyên quốc gia
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 105 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16219
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Bài đăng phổ biến từ blog này

Carrier detection in families affected by Duchenne muscular dystrophy using Multiplex Ligation - Dependent Probe Amplification = Ứng dụng kỹ thuật Multiplex Ligation - Dependent Probe Amplification xác định người lành mang gen bệnh trong các gia đình bị ảnh hưởng

Magnetic Memory Effect in La0.6Sr0.4MnO3 Perovskite Nanoparticles