Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tư, 2018

Vai trò của Viện Kiểm sát trong thủ tục Giám đốc thẩm các vụ án hình sự

Title: Vai trò của Viện Kiểm sát trong thủ tục Giám đốc thẩm các vụ án hình sự : Luận văn ThS. Luật : 60 38 40Authors: Nguyễn, Ngọc Chí , người hướng dẫn
Trần, Thị Hồng NhungKeywords: Luật hình sự;Viện Kiểm sát;Giám đốc thẩm;Vụ án hình sự;Pháp luật Việt NamIssue Date: 2012Publisher: Khoa LuậtAbstract: 114 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành về vai trò, trách nhiệm, quyền hạn, chức năng của Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn giám đốc thẩm các vụ án hình sự ở Việt Nam và một số nước trên thế giới. Chỉ rõ những vướng mắc trong quá trìn (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51503Appears in Collections:LAW - Master Theses