Công nghệ WiMAX di động - thiết kế và triển khai mạng WiMAX di động thử nghiệm tại Viettel

Title: Công nghệ WiMAX di động - thiết kế và triển khai mạng WiMAX di động thử nghiệm tại Viettel : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - Viễn thông: 60 52 70
Authors: Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn
Dương, Phạm Huy Hùng
Keywords: Công nghệ WiMAX;Kỹ thuật điện tử;Mạng di động;Mạng truyền thông
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
Abstract: 86 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Giới thiệu về công nghệ vô tuyến băng rộng và công nghệ WiMAX ở các khía cạnh: quá trình phát triển, nguyên lý hoạt động, tính năng, ứng dụng của công nghệ WIMAX. Nghiên cứu tổng quan về kiến trúc mạng, phổ tần, lớp vật lý, mô tả lớp MAC, các đặc điểm cải (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41699
Appears in Collections:UET - Master Theses

Bài đăng phổ biến từ blog này

Carrier detection in families affected by Duchenne muscular dystrophy using Multiplex Ligation - Dependent Probe Amplification = Ứng dụng kỹ thuật Multiplex Ligation - Dependent Probe Amplification xác định người lành mang gen bệnh trong các gia đình bị ảnh hưởng

Magnetic Memory Effect in La0.6Sr0.4MnO3 Perovskite Nanoparticles

Vai trò của các công ty xuyên quốc gia trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam