Phương pháp mô phỏng nhanh và một vài áp dụng

Title: Phương pháp mô phỏng nhanh và một vài áp dụng
 : Luận văn ThS. Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông : 2.07.00
Authors: Huỳnh, Hữu Tuệ, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thái Hà
Keywords: Kỹ thuật điện tử;Mô phỏng Monte Carlo;Phương pháp mô phỏng;Vô tuyến điện tử
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHCN
Abstract: 63 tr. + CD-ROM
Nghiên cứu vai trò của việc đánh giá BER trong các hệ thống viễn thông, vai trò mô
phỏng Monte carlo để ước lượng BER và nhu cầu mô phỏng nhanh; Nêu nguyên lý
 cơ bản kỹ thuật  lấy mẫu theo trọng số, mô hình hệ thống truyền thông số đơn giản
và phương pháp l (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc
-- Trường Đại học Công nghệ. Đạihọc Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41839

Bài đăng phổ biến từ blog này

Carrier detection in families affected by Duchenne muscular dystrophy using Multiplex Ligation - Dependent Probe Amplification = Ứng dụng kỹ thuật Multiplex Ligation - Dependent Probe Amplification xác định người lành mang gen bệnh trong các gia đình bị ảnh hưởng

Magnetic Memory Effect in La0.6Sr0.4MnO3 Perovskite Nanoparticles

Vai trò của các công ty xuyên quốc gia trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam