Pháp luật quốc tế và pháp luật nước ngoài về chống ô nhiễm dầu trên biển từ tàuTitle: Pháp luật quốc tế và pháp luật nước ngoài về chống ô nhiễm dầu trên biển từ tàu
 Luận án TS. Luật: 62 38 60 01
Authors: Nguyễn, Bá Diến , người hướng dẫn
Mai, Hải Đăng
Keywords: Chống ô nhiễm dầu;Pháp luật;Luật Quốc tế
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 218 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận án TS. Luật quốc tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Phân tích có hệ thống các Điều ước quốc tế về chống ô nhiễm dầu từ tàu biển, pháp luật một
số quốc gia và pháp luật Việt Nam về chống ô nhiễm dầu từ tàu biển, từ đó đưa ra những
đánh giá về hệ thống pháp luật của các nước trên thế giới về chống ô nhiễm dầu (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49988

Bài đăng phổ biến từ blog này

Áp dụng phương pháp Rađa đất để xác định “thoát không” dưới bê tông bản mặt đập Cửa Đạt

So sánh một số phương pháp phát hiện biên

Giảm PAPR và MAI trong hệ thống MC-CDMA : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70