Pháp luật quốc tế và pháp luật nước ngoài về chống ô nhiễm dầu trên biển từ tàuTitle: Pháp luật quốc tế và pháp luật nước ngoài về chống ô nhiễm dầu trên biển từ tàu
 Luận án TS. Luật: 62 38 60 01
Authors: Nguyễn, Bá Diến , người hướng dẫn
Mai, Hải Đăng
Keywords: Chống ô nhiễm dầu;Pháp luật;Luật Quốc tế
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 218 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận án TS. Luật quốc tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Phân tích có hệ thống các Điều ước quốc tế về chống ô nhiễm dầu từ tàu biển, pháp luật một
số quốc gia và pháp luật Việt Nam về chống ô nhiễm dầu từ tàu biển, từ đó đưa ra những
đánh giá về hệ thống pháp luật của các nước trên thế giới về chống ô nhiễm dầu (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49988

Bài đăng phổ biến từ blog này

Carrier detection in families affected by Duchenne muscular dystrophy using Multiplex Ligation - Dependent Probe Amplification = Ứng dụng kỹ thuật Multiplex Ligation - Dependent Probe Amplification xác định người lành mang gen bệnh trong các gia đình bị ảnh hưởng

Magnetic Memory Effect in La0.6Sr0.4MnO3 Perovskite Nanoparticles

Vai trò của các công ty xuyên quốc gia trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam